Skip to main content

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Nedan beskrivs hur Bearbetningscenter i Västernorrland AB (BBC) och bolagen som ingår i samma koncern, behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kund, anställd, och/eller besökare i våra lokaler, besökare på webbsidor relaterade till oss, sociala media och andra situationer där vi samlar in personuppgifter ifrån dig. Med det menar vi all information som Du som enskild individ, direkt eller indirekt, kan identifieras genom (”Personuppgifter”).

I denna integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att samla in, behandla och i vilket syfte vi samlar in och behandlar dem.

Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy och göra dig bekant med innehållet.

Denna policy rör flertalet tjänster vi är ansvariga för och gäller för behandling av personuppgifter där vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det betyder även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund, anställd, besökare i våra lokaler eller hemsidor och sociala medier:

 • Namn;
 • Adress;
 • e-postadress;
 • telefonnummer;
 • användarnamn och lösenord;
 • födelsedata;
 • personnummer;
 • material i form av stillbilds och rörligt bildmaterial;
 • köp och orderinformation;
 • IP-nummer och enhets id (Namn på enhet och MAC-adress);
 • Geo-information;
 • Annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

Information Vi erhåller ifrån andra källor

Vi får även information från andra tredje parter eller sociala media konton om du använder dessa för att navigera till våra webbsidor eller våra platser på sociala medier (t.ex. Google, Facebook etc.). Information vi får tillgång till samlas in ifrån din, hos den tredje partens eller sociala mediets, ”publika profil” eller cookies och web beacons (se separat avsnitt) när Du loggar in eller besöker våra platser med det kontot. Det innebär att inställningarna som avgör vilken information vi får del av är beroende på inställningar på ditt konto hos den parten.

Vi kan komma att kombinera denna information med annan information som Du har överlämnat till oss med demografisk information eller annan information ifrån andra källor.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, analysera webbsideanvändning, erbjuda tjänster och varor, tillhandahålla kundservice och support kopplade till våra tjänster samt för marknadsundersökningar och marknadsföring av våra varor och tjänster.

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att:

 • Vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller organisationen du representerar
 • För vårt intresse dels av att tillhandahålla Webbsidan och Tjänsterna, dels av att tillse att den fungerar på ett kommersiellt lämpligt sätt som är anpassat till Din användning och Dina intressen, dels för att kunna kontakta och meddela oss med dig på olika sätt
 • Du genom ditt samtycke, vilket du har rätt att återta när Du vill, valt att ta del av, tjänster och webbsidor enligt de villkor vi angett.

Syften och behandlingar:

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig genom att behandla Dina uppgifter
 • Att som anställd säkerställa Din identitet för att ge Dig tillträde till System och tjänster
 • För att kontakta, administrera, svara på frågor, felsöka problem och lösa ev. tvister med Dig. Så att vi kan ge en god service.  
 • För att utställa fakturor
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden om våra produkter och tjänster.  
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster. 
 • För att skicka nyhetsbrev. 
 • För att tillhandahålla wifi till gäster och anställda i anslutning till våra lokaler.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Vi lagrar och behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi lagrar och behandlar uppgifter som lämnats med Ditt samtycke endast så länge som samtycket är medgivet oss och inte återtaget.

I fall där dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas personuppgifterna, vi kommer spara och använda avidentifierade uppgifter som vi kan använda för historik och statistik.

Mottagare och utlämning av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra anställda, tjänsteleverantörer och underleverantörer (kontraktsbundna personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster).

Samtliga som behandlar Dina personuppgifter är bundna och begränsade i lag och avtal att använda dem. Vi kommer säkerställa att personuppgiftbiträden (underleverantörer och tjänsteleverantörer) ingår personuppgiftsbiträdesavtal där de garanterar att följa gällande lagstiftning och som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna policy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Vi kommer även lämna ut personuppgifter när vi har en rättslig skyldighet att göra så på grund av tvingande lagstiftning, domstolsbeslut eller beslut av annan myndighet.

Vi lämnar även ut personuppgifter för att genomdriva eller tillämpa avtal eller för att möta anspråk som riktas emot oss. För att försvara vårt eller våra personuppgiftsbiträdens rättigheter, för skydda enskildas säkerhet och förhindra illegal verksamhet. Detta innefattar utbyte av information med andra organisationer för att förebygga bedrägerier och reducering av kreditrisker.

Tjänster och webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor, tjänster och/eller applikationer som tillhör t.ex. annonsörer, sponsorer och partners. Vi är endast ansvarig för integritetsfrågor och säkerhet avseende Tjänster och Webbsidor levererade ifrån oss.

Cookies och Web beacons

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

Webbsidor och Tjänster kan även innehålla s.k. ”web beacons”, d.v.s. elektroniska bilder som används tillsammans med kakor för att sammanställa aggregerad statistik. Syftet är att analysera hur Webbsidor och Tjänster används. Web beacons kan komma att användas i våra e-postutskick i syfte att ge Oss information och kunskap om vilken e-post och länkar som har öppnats av mottagare.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till de personuppgifterna och vår hantering av dem.

Du har rätt att i de fall du givit oss samtycke dra tillbaka detta genom att redigera inställningarna i Tjänsterna eller Webbsidorna eller genom att avsluta konton, medlemskap och liknande. I det fallet kommer vi sluta behandla de personuppgifterna inom 30 dagar om ingen annan laglig grund för fortsatt behandling gör att vi måste fortsätta behandlingen.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. 

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda känsliga uppgifter som överförs via internet. Endast medarbetare som uträttar ett specifikt arbete får tillgång till personligt identifierbar information. De IT-system som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Kontaktuppgifter

Begäran om att få använda sina rättigheter som registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:  

Per post:
Bearbetningscenter i Västernorrland AB
Gränsgatan 60
87232 KRAMFORS

Via E-post:
info@bbc-y.se

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet. För att komma i kontakt med dem hänvisar vi till www.datainspektionen.se