Författare: Tony Uhlin

Nyhetsbrev 2, 2020

Tillsammans – ser vi framåt!

Under Covid-19 pågår verksamheten hos Bearbetningscenter alla dagar i veckan, dock med korttidspermitterad personal, även In- och utleveranser rullar på.

Coronaviruset
År 2020 har fått en start som vi inte kunde föreställa oss när vi under förra året satte upp målen för Bearbetningscenter 2020. Covid-19 pandemin har gjort att flera av våra kunder med kort varsel reducerat sina order hos oss. Våra kunder har också påverkats av en minskad efterfrågan på marknaden. Covid-19 kommer att påverka vår omsättning och lönsamhet negativt under 2020. Med hänvisning till pågående pandemi har Bearbetningscenter i likhet med större industribolag börjat ställa om sin verksamhet mot ett liv efter att Covid-19 är över. Vi antar att marknaden kommer att efterfråga en mer balanserad komponentförsörjning, där närheten till kunderna blir ett viktigt konkurrensmedel. Vi har kapacitet, kunnande, personal och kan snabbt växla upp vår produktion till större volymer när efterfrågan ökar.

Investeringar
Trots påverkan av Covid-19 investerar vi 5 mkr 2020 i maskiner och kunnande för att möta högre krav från våra kunder vad avser volymer och kvalité.

För att göra arbetet mer effektivt och minska kostnader för kvalitetssäkring har vi investerat i ny mätutrustning, rundhetsmätare och ytjämnhetsmätare.
En förstärkt gren hos oss är slipning. Ett samarbete med Bosch Rexroth i Mellansel ger oss möjligheter att kunna erbjuda tillverkning där högsta precision krävs. Detta tillsammans med det partnerskap vi har med våra underleverantörer gör att vår produktivitet förbättras.

Den 4:e juni levererades vår senaste investering i Bearbetningscenter,
en fleroperationssvarv av fabrikatet DMG MORI CLX 450 med automation i dubbla bemärkelser. Levereras med både integrerad robot och kortstångsmagasin..

Bättre kvalité
Bearbetningscenter har klarat en kritisk granskning och blivit godkänd leverantör till företag som Komatsu Forest AB i Umeå och Bosch Rexroth. Detta tar oss till en ny nivå inom kvalité vilket innebär att tillverkningsprocessen är helt och hållet kvalitetssäkrad i alla led från offert till leverans.

Utvecklingspartner till Sandvik Coromant
Bearbetningscenter har sedan länge haft ett nära samarbete med Sandvik Coromant, vilket gett oss möjlighet att vara testpiloter på nya verktyg, skär m.m. Detta ger oss möjlighet till hög produktivitet i våra maskiner. Nu har ett nytt spännande samarbete inletts med Sandvik Coromant. Med Coro Plus MachiningInsights mäter vi produktivitet i realtid.

Med mätutrustning installerad i läsplattor ute i produktion, samlas data in trådlöst var 1-4 sek och överför information till produktionsansvarigs PC. Vi får snabbt och effektivt uppföljningar om prestanda och kan skapa underlag för ständiga förbättringar. Med CoroPlus MachiningInsights kommer vi att ytterligare förbättra vår leveranssäkerhet och bli mer kostnadseffektiva.

ANSVAR
På grund av de rådande omständigheterna i världen har vi, liksom många andra företag, behövt dra ner på verksamheten. Vad som trots allt har varit positivt under Covid-19 är de statliga stödpaket som tillkommit. Tack vare dessa kan vi korttidspermittera istället för att varsla anställda. Vi har tillsammans med de fackliga organisationerna arbetat intensivt och lyckats hitta en gemensam långsiktig lösning som gör att vi kommer att hålla Bearbetningscenter flytande tills vi är igenom pandemin.
Marknaden behöver våra produkter och vår expertis, nu och i framtiden. Vi ser tydligt vikten av att ha lokala leverantörer, närhet till underleverantörer, bra material och bra verktygsleverantörer. Det vi alla måste göra nu är att agera ansvarsfullt, men också balanserat.

Vi har inte tvärbromsat produktionen, utan försöker driva verksamheten på en lägre nivå, för att snabbt kunna växla upp när efterfrågan ökar. Jag är övertygad om att Bearbetningscenter är en av de aktörer som kommer att gå stärkt ur pandemin.

Trevlig sommar!

 

Nyhetsbrev 1, 2020

Bearbetningscenter fortsätter investera!

Några ord från Vd´n…

2019 blev ett år när en avmattning i konjunkturen börjar påverka vår verksamhet. Vi har förlorat några affärer som inneburit att vår försäljning minskat med ca 9,5%, detta i förhållande till 2018 som var ett bra år. Den lägre försäljningsvolymen innebär att vi redovisar ett svagt resultat på 1,6 mkr (4,1).

För att öka vår lönsamhet har kostnadsbesparande åtgärder vidtagits under förra året som kommer att ge resultat under detta år.

Trots en minskad försäljning 2019 med ca 5,8 mkr så ser vi positivt på utvecklingen 2020. Vi räknar med stabila stålpriser och en utökad efterfrågan på våra lego-tjänster, vilket ökar möjligheten till nya affärer.

För att hantera den nya marknadssituationen har vi etablerat en ny försäljningsorganisation med en erfaren säljare anställd på heltid.

I likhet med tidigare år har vi fortsatt med att utveckla vår maskinpark med nya maskiner. Under 2019 har vi investerat för ca 3,5 mkr. Vi har bla byggt upp en helt ny maskinavdelning för bearbetning av artiklar till Bosch Rexroth AB. Investeringsinsatserna fortsätter under första halvåret 2020 med ytterligare en robotbestyckad svarv, samt en avancerad mätmaskin. De senaste årens omfattande investeringar i nya robotbestyckade maskiner innebär att vi har utrymme för att utöka våra produktionsvolymer.

Vår nya marknadsorganisation med egen säljare samt nya produktionsmaskiner, samt våra underentreprenörer inom värmebehandling, termisk gradning och ytbehandling blir nyckeln till framgång under 2020.

Kramfors 2020-02-07

 

 

 

 

Bearbetningscenter AB

Gränsgatan 60, 872 32 Kramfors

Telefonväxel: 0612-138 55
E-post: info@bbc-y.se